Czech wrestling Chomutov


Přejdi na obsah

Specifikace klubu

Sportovní zápasnický klub CZECH WRESTLING Chomutov je organizačně zaštítěn občanským sdružením CZECH WRESTLING Chomutov, o.s., přičemž je povinen provozovat svoji činnost v souladu se Stanovami tohoto občanského sdružení.

STANOVY Sportovního klubu „CZECH WRESTLING Chomutov, o. s."

STANOVY
sportovního klubu

Článek I.
Základní ustanovení

Sportovní klub (dále jen „SK“) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujících
tělovýchovu, sport, organizační a hospodářskou činnost.

Sdružení je právnickou osobou, resp. soukromoprávní osobní korporací s celostátní působností založenou v roce 1999 podle českého práva.

Název klubu: CZECH WRESTLING Chomutov, o. s.
Sídlo: Školní 1085/25, 430 01 Chomutov
IČ: 698 98 049

Článek II.
Poslání a cíle


Základním posláním SK je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných
aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
f) hájit zájmy členů sportovního klubu a sdružených klubů (oddílů), za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi a subjekty (např. SZČR, jinými sportovními kluby i jednotlivci apod.),
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, a organizační činností.

Článek III.
Orgány SK

1. orgány SK jsou:

a) valná hromada,
b) výkonný výbor

2. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada (dále jen „VH“) složená ze všech členů SK a ze zástupců (delegátů) oddílů a klubů, v případě jejich sdružení s SK. Schůze VH se konají nejméně jednou za rok. VH se koná nejpozději do 1 měsíce od oznámení data jejího konání a to z podnětu nejméně 1/3 členů SK nebo výkonného výboru, resp. předsedy.

3. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o zániku SK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK,
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK,
d) volí výkonný výbor a případnou revizní komisi,
e) rozhoduje o ustavení nového oddílu nebo klubu, pro případ, že v rámci SK působí oddíly jako organizační jednotky,
f) rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo klubu v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem (kompetence jen pro případ, kdy v rámci SK působí oddíly jako organizační jednotky),
g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům působí-li v rámci SK),
h) stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období,
i) vykonává činnost revizní komise, provádí revizi hospodaření výkonného výboru,
j) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy a organizační strukturu SK.

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů a delegátů. V případě, Že čtvrt hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů (delegátů), je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

5. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

6. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými VH. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci VH, přičemž VH si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

7. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, sekretáře a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

8. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b) organizuje a řídí činnost SK,
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, SZČR, jiných organizací a subjektů,
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,
e) spolupracuje se sportovními svazy (zejména se SZČR),
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními oddíly a kluby, jinými organizacemi a subjekty,
g) k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

9. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

10. Statutárním orgánem sdružení jako subjektu s vlastní právní subjektivitou je výkonný
výbor sdružení. Navenek jménem sdružení jedná a vystupuje předseda nebo místopředseda výkonného výboru. Platnost právních úkonů je však podmíněna kontrasignací několika členů, resp. dvou členů, a to tak, že předseda nebo místopředseda podepisuje vždy společně s jiným členem výkonného výboru.

Článek IV.
Společné zásady členství

1. Členem SK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů SK jsou:

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, kulturního a společenského života, jak v rámci svého SK, tak v rámci tělovýchovy jako celku a to za podmínek Stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly SK závazné přijaty,
b) účastnit se všech sportovních akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
c) účastnit se jednání orgánů, uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, jedná - li se o činnosti SK
d) volit a být volen od 18 -ti let věku do všech volených orgánů SK.

2. Základní povinnosti řádného člena jsou:

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní etické a mravní normy sportovce,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SK,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3. Řádné členství zaniká:

a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
d) úmrtím člena či zánikem SK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

Článek VI.
Zásady hospodaření

1. Finanční zdroje sdružení jsou specifikovány jednotlivými druhy příjmů, které tvoří zejména:

a) příspěvky členů SK,
b) příjmy z tělovýchovné a sportovní činnosti,
c) finanční prostředky z veřejných rozpočtů, především dotace od státu, územně samosprávných celků nebo Evropské unie,
d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, především výnosy z vlastního majetku.

2. Naproti oprávněným příjmům jsou definovány kvalifikované výdeje, které tvoří především:

a) výdaje spojené s vynaloženými mzdovými prostředky v rámci pracovněprávních vztahů,
b) plnění z titulu smluvních ujednání, v nichž SK vystupuje jako smluvní strana závazkového vztahu (např. nájmy, podnájmy),
c) jiné náklady na vlastní činnost sdružení.

3. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. Orgánem oprávněným k hospodaření s majetkem sdružení a současně orgánem způsobilým k výkonu vlastnického práva, je výkonný výbor. Aktem, na jehož základě dochází k rozhodnutí o uplatnění dílčích práv vlastnického práva k majetku sdružení, je zápis výkonného výboru.

4. Kromě majetku, ke kterému má SK vlastnické právo, může SK hospodařit i s majetkem, k jehož užívání mu svědčí právo z titulu nájemnického či podnájemnického smluvního vztahu. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

5. Vlastní hospodářská činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů.

Článek VII.
Zánik SK a jeho majetkové vypořádání


1. O zániku SK a jeho majetkovém vypořádání je oprávněna rozhodnout pouze VH.

2. VH je svolávána k tomuto účelu dle příslušného článku Stanov.

3. K rozhodnutí o zániku SK je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů všech členů a
delegátů a přítomných delegátů.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení


1. Návrhy na změny a doplňky Stanov jsou povinny předkládat sdružené subjekty i individuální členové písemně Výkonnému výboru.

2. Výkonný výbor posoudí návrhy na změnu Stanov a vydá k věci stanovisko, které je pro všechny účastníky závazné.

3. Výklad článků Stanov SK přísluší pouze Výkonnému výboru.

4. Stanovy SK a jejich změny podléhají registraci u MV ČR.

Stanovy byly v tomto znění schváleny VH SK dne 21. 3. 2011 a nabývají platnosti dnem registrace u MV ČR.

Téhož dne zanikají původní stanovy SK, schválené dne 10. 8. 1999.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku